fbpx

Privaatsustingimused ja küpsiste kasutamine

Sissejuhatus

Eesmärk ja ulatus

Käesolevad privaatsustingimused annavad selget ja arusaadavat teavet selle kohta, kuidas JapEst Group OÜ kogub, kasutab, säilitab ja kaitseb Sinu isikuandmeid, samuti teavet Sinu õiguste kohta seoses Sinu andmetega.

Privaatsustingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation). Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist JapEst Group OÜ (edaspidi JapEst) veebilehel http://japest.com (edaspidi veebileht). Privaatsustingimuste teavitus ei kajasta muude ettevõtete veebilehtede ega nende poolt pakutavate teenuste andmetöötlust.


Vastutava töötleja identiteet ja kontaktandmed

Isikuandmete vastutav töötleja on JapEst Group OÜ, (aadress Nafta 1-211,Tallinn, Harju maakond;  reg kood: 12882689) (edaspidi ka Meie).

Kõigi privaatsustingimuste või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega võta palun ühendust martti@japest.com.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Meie veebilehel tegutsemine nõuab teatud isikuandmete kogumist ja kasutamist, et pakkuda Sulle asjakohaseid teenuseid, vastata Sinu päringutele ja parandada Sinu kasutajakogemust. Meie eesmärk on tagada, et Sinu isikuandmete kogumine ja kasutamine toimub läbipaistvalt ja kooskõlas kohaldatavate andmekaitse seadustega.


Milliseid isikuandmeid kogume

Kogume ja töötleme Sinu kohta järgnevaid andmeid (esitatud on peamised näited ja  loetelu ei ole lõplik):

  • Kontaktandmed: nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress …
  • Sinuga sõlmitud lepingute jms dokumentide andmed
  • Tehnilised andmed: IP-aadress, brauseri tüüp ja versioon, ajavööndi seade, operatsioonisüsteem ja versioon …
  • Andmed veebilehe kasutamise kohta: URL-i klõpsuvood (meie saidi kaudu läbitav tee), vaadatud tooted, lehtede reageerimisajad, lehtedel veedetud aeg ja muu sarnane statistika …


Andmete kogumise viisid

Töödeldavaid isikuandmeid saame kas otse Sinult endalt või kogutakse neid automaatselt ning peamiselt järgmistel viisidel:

  • Kui sirvid meie veebisaiti;
  • Kui hakkad meie kliendiks – tellid meilt kaupa või teenust;
  • Kui suhtled meiega e-kirja, telefoni teel või muul moel;
  • Kui esitad päringu või pretensiooni;
  • Mõnikord võime saada isikuandmeid ka muudest allikatest (nt teistelt ettevõtetelt või avalikest registritest nagu äriregister jne), kui see on vajalik lepingu sõlmimiseks, täitmiseks või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Lisaks võib selline andmete töötlemine olla ka Sinu nõusoleku põhine.


Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Isikuandmete kogumine ja töötlemine võib toimuda erinevatel õiguslikel alustel: seadusest tuleneva kohustuse täitmine, lepingu täitmine, ettevõtte õigustatud huvi, Sinu nõusolek. Samuti võib toimuda isikuandmete töötlemine erinevatel eesmärkidel.

Järgnevalt toome välja, millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel me Sinu andmeid töötleme (esitatud peamised näited ja loetelu ei ole lõplik):

Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks:
Eesmärk: Hinnapäringutele vastamine, teenuste osutamine, kauba kohaletoimetamine jms.
Õiguslik alus: Lepingu täitmine.

Klienditoeks/kliendisuhtluseks:
Eesmärk: Muudatustest teavitamine, probleemide lahendamine, päringutele, küsimustele või pretensioonidele vastamine, suhtlemine telefoni või e-posti teel jms.
Õiguslik alus: Lepingu täitmine ja õigustatud huvid.

Toote/teenuse/veebilehe parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks:
Eesmärk: Teenuste ja veebilehe funktsioonide testimine, tagasiside kogumine, veebilehe liikluse ja kasutuskogemuse optimeerimine, andmete analüüs, kliendi profiili loomine jms.
Õiguslik alus: Õigustatud huvid.

Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks:
Eesmärk: Raamatupidamis- ja maksukohustuste täitmine, juriidilistele päringutele vastamine.
Õiguslik alus: Seaduslik kohustus.

Järgnevalt kirjeldame olulisemaid õiguslikke aluseid, millele meie andmetöötlustegevused toetuvad:

Nõusolek
Sinu isikuandmete töötlemine võib toimuda Sinu selgesõnalise nõusoleku alusel. See tähendab, et oled andnud vabatahtliku, konkreetse, teadliku ja üheselt mõistetava nõusoleku isikuandmete töötlemiseks Sinu poolt määratud eesmärkidel, näiteks turundusteatised või personaalsete pakkumiste saatmine.

Lepingu täitmine
Kui oled meiega sõlminud lepingu või kui Sinu isikuandmed on vajalikud lepingueelseteks toiminguteks, näiteks hinnapäringutele vastamiseks või teenuste osutamiseks, töötleme Sinu andmeid selleks, et täita oma lepingulist kohustust Sinu ees.

Seadusest tulenevad kohustused
Meil võib olla õiguslik kohustus töödelda Sinu isikuandmeid, et täita seadusest tulenevaid nõudeid, näiteks raamatupidamis- ja maksuseadustest tulenevad kohustused.

Õigustatud huvid
Me võime töödelda isikuandmeid ka meie õigustatud huvidest lähtuvalt, tingimusel, et selline töötlemine ei kaalu üles Sinu huve, õiguseid ega vabadusi. Õigustatud huvid võivad hõlmata andmete kasutamist meie veebilehe ja teenuste parendamiseks, pettuste ennetamiseks või turvalisuse tagamiseks.

 

Küpsiste kasutamine

Mis on küpsised?

Nagu enamus veebilehti, kasutab ka japest.com “küpsiseid”. Küpsis on tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel kasutaja seadmesse. Küpsiste abil määratakse ja salvestatakse eelistused, regionaalsed sätted, teenuste kasutamise valikud jpm.

Soovi korral võid brauseri seadistuses ära keelata küpsiste kasutamise.

Küpsised jaotuvad püsi- ja sessiooniküpsisteks. Püsiküpsised jäävad Sinu personaalarvutisse või mobiilseadmesse ka peale seda, kui oled sulgenud brauseri või arvuti. Sessiooniküpsised kustutatakse aga kohe pärast brauseri sulgemist.


Küpsiste kategooriad

Vajalikud küpsised. Need küpsised võimaldavad Sul meie veebisaidil ringi liikuda. Need küpsised ei kogu Sinu kohta teavet, mida võiks kasutada turunduseesmärkidel, ega mäleta, kus oled Internetis viibinud. Veebisait ei tööta ilma nende küpsisteta korralikult.

Analüütilised küpsised. Neid küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas Sa seda veebisaiti kasutad – milliseid lehti enim külastatakse ja kas tekib veateateid. Info on kogutud üldistatult ja on anonüümne. Seda kasutatakse veebilehe toimivuse parandamiseks.

Reklaamiküpsised. Neid kasutatakse selleks, et näidata Sulle asjakohasemaid reklaame, mis vastavad Sinu huvidele.

 
Nõusoleku haldamine küpsiste kasutamiseks

Sul on võimalus oma küpsiste eelistusi hallata. Kui külastad meie veebilehte esimest korda, ilmub küpsiste nõusoleku teade, kus Sa saad valida, millist tüüpi küpsiseid soovid lubada.

Saad oma küpsiste eelistusi igal ajal muuta, külastades meie veebilehe küpsiste seadeid. Pea meeles, et küpsiste blokeerimine või kustutamine võib mõjutada Sinu kasutajakogemust ja osa veebilehest ei pruugi enam korrektselt toimida.

Isikuandmete säilitamine

Andmete säilitamise perioodid ja säilitamise alused

Säilitame Sinu isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik eesmärkide saavutamiseks, mille jaoks andmed koguti, või et täita meie seaduslikke kohustusi. Säilitamisperioodid võivad erineda sõltuvalt andmete liigist ja töötlemise eesmärgist.

Teatud juhtudel võivad õigusaktid nõuda teatud teabe säilitamist kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul (nt säilitada raamatupidamisandmeid 7 aastat).

Kui andmed on seotud lepinguga, mille oled meiega sõlminud, säilitame Sinu andmeid lepingu kehtivuse ajal ja pärast selle lõppemist nii kaua, kui see on vajalik lepingust tulenevate võimalike nõuete käsitlemiseks.

 
Andmete kustutamine ja anonüümimine

Kui me andmeid enam ei vaja ja säilitamiskohustust ei ole, kustutame või anonüümime Sinu isikuandmed turvalisel viisil. Anonüümimine tähendab, et Sinu andmed muudetakse selliselt, et Sind ei saa enam nende põhjal tuvastada.

Isikuandmete turvalisus

Rakendatavad turvameetmed

Rakendame kõiki asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, et kaitsta Sinu isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise, volitamata avalikustamise või juurdepääsu eest.

Piirame juurdepääsu isikuandmetele ainult nendele töötajatele ja kolmandatele osapooltele, kes vajavad neid andmeid oma tööülesannete täitmiseks. Kõik sellised isikud on kohustatud järgima konfidentsiaalsuse nõudeid.


Andmete turvalisusega seotud vastutus

Tuletame meelde, et Sinu enda ettevaatusabinõud on samuti olulised. Pea meeles, et isikuandmete edastamine on igaühe enda vastutus: ükski interneti-teel info vahetamise viis ega elektrooniline salvestusmeetod pole 100% turvaline.

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimunud mingi rikkumine või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, siis anna sellest kindlasti esimesel võimalusel meile teada.

Kasutaja õigused

Õigus ligipääsule.  Sul on õigus taotleda koopiat enda kohta käivatest isikuandmetest, mida me hoiame.

Õigus parandamisele. Sul on õigus paluda, et me parandaksime Sinu isikuandmeid, mis on ebatäpsed või puudulikud.

Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“). Teatud tingimustel on sul õigus paluda, et me kustutaksime või eemaldaksime Sinu isikuandmed.

Õigus andmete töötlemise piiramisele. Teatud tingimustel on sul õigus paluda, et me piiraksime Sinu isikuandmete piiramist.

Õigus andmete ülekantavusele. Sul on õigus taotleda, et me edastaksime Sinu andmed teisele organisatsioonile või otse Sulle, teatud tingimustel.

Õigus vastuväite esitamisele. Sul on õigus vastu vaielda Sinu isikuandmete töötlemisele teatud asjaoludel, sealhulgas turunduse eesmärgil.

Õigus nõusolek tagasi võtta. Kui oled andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, on Sul õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. Kui arvad, et Sinu andmete töötlemisel rikutakse andmekaitsealaseid õigusakte, on Sul õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Selleks, et kasutada mõnda ülaltoodud õigustest või kui Sul on küsimusi nende õiguste kohta, palun võta meiega ühendust martti@japest.com. Püüame reageerida kõikidele taotlustele viivitamatult ja seaduses ettenähtud aja jooksul.

Isikuandmete edastamine

Kasutame kolmandaid osapooli, kelle toode või teenus aitab meil oma tegevusi lihtsustada ja/või teenust paremini osutada (näiteks rakendust majutada, klientidega suhelda, koguda statistikat jms).


Edastamine kolmandatele isikutele

JapEst kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid osapooli, kes pakuvad:

Lisaks eelnevas punktis nimetatud kolmandatele isikutele, edastab JapEst Sinu isikuandmeid koostööpartnerile. Seda vaid ulatuses, mis on vajalik Sulle teenuse osutamiseks.

Kolmandate osapoolte lingid

Kolmandate osapoolte veebilehtede kasutamine

Meie veebisaidilt võid leida linke teistele veebilehtedele, mis ei kuulu meile. Kui vajutad kolmanda osapoole lingil, suunatakse Sind selle kolmanda osapoole saidile. Soovitame tungivalt tutvuda iga külastatava saidi privaatsuseeskirjaga.

Me ei oma mingit kontrolli kolmandate osapoolte saitide üle ega võta vastutust nende sisu, privaatsuspoliitika, pakutavate teenuste või muu eest.

Privaatsustingimuste muudatused

Kuidas ja millal uuendatakse privaatsustingimusi

Meie veebisaiti kasutades-külastades oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. JapEst jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt.

Privaatsuspoliitika uuenemise järel muudame selle allosas paiknevat dokumendi muutmise kuupäeva. Kui külastad ja kasutad meie veebilehte ka pärast privaatsuspoliitika uuendamist, käsitleme seda kui Sinu vaikivat nõusolekut muudatustega.

Vaidluste lahendamine ja kontaktinfo

Kuidas lahendada vaidlusi ja kelle poole pöörduda

Me püüame alati pakkuda parimat võimalikku teenust ja tagada, et Sinu isikuandmete kasutamine oleks läbipaistev ja õiglane. Kui Sul tekib siiski mure või erimeelsus seoses Sinu isikuandmete töötlemisega meie poolt, soovime sellest kuulda ja lahendada olukorra nii kiiresti ja sujuvalt kui võimalik.

Esmalt võta meiega ühendust: Kui Sul on küsimusi või muresid seoses isikuandmete kasutamisega, palun võta esmalt meiega ühendust aadressil martti@japest.com. Püüame lahendada kõik küsimused otse Sinuga, pakkudes kiireid ja tõhusaid lahendusi.

Sul on alati õigus pöörduda oma privaatsusõiguste ja andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, mille poole on võimalik pöörduda konsultatsiooni või abi saamiseks isikuandmete kaitse teemadel.

Kasutaja nõusolek

Kasutaja nõusolek

Meie veebilehel või teenuste kasutamisel võib tekkida vajadus Sinu nõusoleku järele Sinu isikuandmete töötlemiseks. Allpool selgitame, kuidas ja millal Sinu nõusolekut kogume ning milline on Sinu nõusoleku roll andmete kasutamisel.


Nõusoleku kogumine

Aktiivne nõusolek: Sinult küsitakse aktiivset ja teadlikku nõusolekut konkreetsete isikuandmete töötlemiseks. See võib toimuda näiteks läbi meie veebivormi, kus Sul tuleb teha linnuke ruutu või valida sätteid, mis kinnitavad, et oled lugenud ja nõustud meie privaatsustingimuste või andmekaitsetavadega.

Taotluse esitamine: Kui esitad meile (hinna)päringu või tellimuse, eeldame, et annad nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks selle konkreetse taotluse täitmiseks.

Turundusnõusolek: Turunduseesmärkidel kasutatavate isikuandmete puhul küsime Sinult eraldi nõusolekut. Saad seda nõusolekut igal ajal tagasi võtta.

Nõusoleku kasutamine

Sinu nõusolekut kasutatakse üksnes nende eesmärkide jaoks, mille jaoks oled selle andnud. Kui andmete töötlemise eesmärk muutub, anname Sulle sellest teada ja vajadusel küsime uut nõusolekut.

Nõusoleku tagasivõtmine

Sul on õigus oma nõusolek igal hetkel tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks palun võta meiega ühendust aadressil martti@japest.com või kasuta meie veebilehel olevat vastavat funktsiooni. Nõusoleku tagasivõtmise järel lõpetame Sinu andmete töötlemise selle konkreetse eesmärgi jaoks ja kui meil ei ole mõnda muud õiguslikku alust nende hoidmiseks, kustutame Sinu andmed.

Lisateave ja kontakt

Kui soovid täiendavat teavet oma isikuandmete kasutamise kohta, soovid esitada pretensiooni või realiseerida oma õigusi, siis on Sul alati võimalus pöörduda meie poole saates e-kiri martti@japest.com.

Viimati muudetud: 15.11.2023

Saada tootepäring